O2 - Zestaw Narzędzi do Rozwijania Kluczowych Kompetencji Rynkowych

Zestaw adresowanych do potrzeb młodych ludzi mini-zasobów edukacyjnych, którego celem jest wspieranie ich w nabywaniu wartościowych, zorientowanych na rynek pracy umiejętności. Zostanie on opracowany z uwzględnieneim następujacych kategorii tematów: 

KOMUNIKACJA - zasoby, które koncentrują się na umiejętnoścach efektywnego komunikowania się oraz wspierają młodych ludzi w rozumieniu różnych stylów porozumiewania;

PRACA ZESPOŁOWA - zasoby koncentrujące się na rozwijaniu u młodych ludzi zdolności do łączenia indywidualnych umiejętności w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu. Pomogą one rozwijać młodym pracownikom postawy współpracy,  kompromisu,  wzajemnej wymiany,  gotowości do ustępstw oraz okazywania zaangażowania;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - zosoby skupiające się na rozwijaniu u młodych ludzi umiejętności w zakresie efektywnego definiowania problemu, określania jego przyczyn, rozpoznawania problematycznych, ustalania priorytetów, wyboru oraz wdrażania rozwiązania problemu;

PRZYWÓDZTWO - zasoby, które skupiają się na budowaniu umiejętności charakterystycznych dla efektywnego przywódcy, który potrafi motywować i inspirować do działania osoby w swoim otoczeniu.

PORTAL SZKOLENIOWY